Thomas Smith

Father of Richard Smith. Not to be confused with Thomas Smith, Thomas Smith, Thomas Smith, or Thomas Smith.